DA
Transport

Discountpris uden betydning: Groft uagtsomt at stille presenningstrailer ulåst og ubevogtet

logo
Juranyt
calendar 22. november 2016
globus Danmark

En speditør skulle betale godt 100.000 Euro i erstatning for ca. 450 computere, som blev stjålet under en transport fra Tyskland til Danmark. Computerne blev transporteret som almindeligt stykgods med en presenningstrailer. Sø- og Handelsretten afgjorde, at speditøren var erstatningsansvarlig, og at chaufføren havde handlet groft uagtsomt ved at hensætte traileren ulåst og uden opsyn på en parkeringsplads. 

En tysk speditør havde et samarbejde med en dansk speditør omkring transporter mellem Tyskland og Danmark. Da den tyske speditør i september 2014 skulle forestå en transport af computere for en tysk IT-distributør, viderekontraherede den tyske speditør derfor opgaven til den danske speditør. Den danske speditør havde gennem tiden påtaget sig over hundrede transporter for den tyske speditørs kunde.

Den konkrete transport angik levering af 600 computere i Danmark. Den danske speditør viderekontraherede transporten til en fast ekstern tranportør, som skulle udføre transporten.

På det udstedte CMR-fragtbrev, laste- samt følgesedlen var det angivet, at transporten vedrørte ”COMPUTER EQUIPMENTS”.

Tyveri fra traileren
Fredag den 12. september 2014 læssede afsender computerne i en presenningstrailer, som efterfølgende blev hentet af chaufføren.  Herefter hensatte chaufføren traileren på en parkeringsplads i Hamborg, mens han var hjemme på weekend. Traileren var hensat både ulåst og uden opsyn.

Da chaufføren kom for at hente traileren, opdagede han, at størstedelen af godset var væk.

Parterne havde i marts 2013 oplevet et lignende tyveri, idet der også var blevet stjålet computere under transport fra Tyskland til Danmark. Dette tyveri vedrørte et mindre antal computere, og parterne havde opnået en forligsmæssig løsning.

Tyveriet af de 450 computere medførte derimod, at den danske speditør fremsatte negativt anerkendelsessøgsmål mod den tyske speditør, om at den danske speditør alene kunne pålægges et begrænset ansvar. Den tyske speditør, som var blevet dømt til at betale erstatning til vareejer ved de tyske domstole, krævede fuld erstatning.

Var der påkrævet særlige sikkerhedsforanstaltninger?
Den danske og tyske speditør diskuterede under sagen, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der havde været aftalt. Som led i samarbejdet havde den tyske speditør udarbejdet en ”sikkerhedsmanual”, som skulle sikre, at gods blev transporteret med den fornødne sikkerhed. Sikkerhedsmanualen opererede med fire sikkerhedsniveauer, som var beskrevet ved kategori A, B, C og D. A udgjorde kategorien for sensitive transporter, som krævede restriktive forholdsregler. Den tyske speditør havde registreret, at hovedparten af det transporterede gods var i kategori B.

Den danske speditør mente, at denne hverken havde set eller var bekendt med den tyske speditørs sikkerhedsmanual. Ifølge speditøren var det praksis mellem parterne, at godset blev transporteret som stykgods og ikke som værdigods. Speditøren påstod endvidere, at de krav, som relaterede sig til kategori B efter sikkerhedsmanualen, ikke var forenelige med den pris, som var udbudt for transporterne.

Den tyske speditør påstod derimod, at den danske speditør var bekendt med indholdet af sikkerhedsmanualen. Speditøren fremførte endvidere, at selv hvor den danske speditør ikke var bekendt med manualen, fremgik godsets art under alle omstændigheder af selve følgesedlen for transporten.

Sø- og Handelsretten: Henstilling af ulåst trailer var groft uagtsomt
Sø- og Handelsretten fastslog, at den danske speditør var erstatningsansvarlig for godsets bortkomst, som skete under transport ved tyveri fra traileren, og at det ikke var godtgjort, at skaden ikke kunne være undgået, jf. CMR-loven § 24, stk. 2.

Sø- og Handelsretten mente endvidere, at der var udvist grov uagtsomhed, og at den danske speditør derfor var afskåret fra at påberåbe sig ansvarsbegrænsningsreglen i CMR-loven.

Retten lagde betydelig vægt på, at chaufføren havde efterladt en ulåst presenningstrailer over en weekend på en parkeringsplads i et industrikvarter, som var ubevogtet og uden belysning.

Det havde i den forbindelse ikke betydning, om parterne alene havde aftalt betaling for en stykgodstransport, eller hvilket kendskab den danske speditør havde til forsendelsens art eller den tyske speditørs sikkerhedsmanual. Chaufførens placering af traileren under de anførte omstændigheder og forhold indebar under alle omstændigheder en så nærliggende risiko for tyveri, at der var handlet groft uagtsomt.

IUNO mener

Dommen illustrerer det ansvar som transportøren er underlagt i forhold til at tage vare på godset, herunder i forhold til hvilke sikkerhedsforanstaltninger, som transportøren skal sørge for. Sørger transportøren ikke for et vist niveau af sikkerhed, vil det være groft uagtsomt, og transportøren har ikke mulighed for at begrænse sit erstatningsansvar. Tilsyneladende har det ikke betydning, om der er tale om en ”discounttransport”.

Dommen er dermed et udtryk for denne nedre grænse for transportørens adfærd, som gælder uanset de nærmere omstændigheder omkring godsets art og aftalte foranstaltninger. Det kan være groft uagtsomt at hensætte en ulåst og ubevogtet trailer, uanset om chaufføren er bekendt med godsets værdi eller ej og uanset hvad der konkret måtte være aftalt om sikkerhedsforanstaltninger.

Dommen er i tråd med en dom fra 13. juni 2016 om en transportør som var ansvarlig for tobakstyveri fra en presenningstrailer. Her fastslog Sø- og Handelsretten, at det er op til transportøren selv, at sige fra over for speditøren, hvis det ikke er forsvarligt at foretage transporten, som speditøren ønsker.

Hvis du gerne vil læse mere om tyveridomme, kan du også se vores tidligere nyhedsbreve om tyveri her. Stjålet LEGO for 800.000 kroner var ikke tyveritækkeligt gods og Transportør var erstatningsansvarlig, da han fik røvet et læs saltfisk i Italien.

 [Sø- og Handelsrettens dom af 11. oktober 2016, H-54-15]

 

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende nyt

logo
Transport

21. februar 2020

Om uklare suspensionsaftaler

logo
Transport

21. februar 2020

Transportansvar, forældelse og krav på selvrisiko

logo
Transport

22. januar 2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

logo
Transport

20. december 2019

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Transport

10. december 2019

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Transport Forsikring

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT