DA
Transport

Forsikringsselskab måtte dække krav på grund af speditørens berettigede forventninger

logo
Juranyt
calendar 19. september 2016
globus Danmark

Et rederi rejste erstatningskrav mod en speditør, hvorefter de indgik forlig om betaling af 95.000 USD. Sø- og Handelsretten afgjorde, at speditørens forsikringsselskab var forpligtet til at betale forligsbeløbet, blandt andet fordi sagen var blevet behandlet i 1 ½ år.

En dansk speditør påtog sig at forestå søtransporten af vindmølledele for et tysk selskab. Der var tale om 10 naceller, som skulle fragtes fra Portugal til England. Speditøren viderekontraherede transportopgaven til et dansk rederi, som skulle forestå søtransporten.

Lørdag den 3. februar 2013 rev fem naceller sig løs under sejladsen til England. De løsslupne naceller beskadigede både det resterende gods og skibet. Kaptajnen søgte nødhavn i Frankrig, da der var risiko for yderligere beskadigelse af godset og skibet.

Rederi krævede erstatning for tidstab
Speditøren blev hurtigt bekendt med skaden og anmeldte forholdet til forsikringsselskabet under sin speditøransvarsforsikring den følgende mandag. Det danske rederi, som også havde lidt et tab, rettede efterfølgende krav mod speditøren for det tidstab, som rederiet havde lidt på grund af indsejlingen i fransk nødhavn.

Forsikringsselskabet varetog sagsbehandlingen i knap halvandet år, frem til medio 2014. Under sagsbehandlingen indhentede forsikringsselskabet udtalelser fra en dansk og en engelsk advokat. Den danske advokat fik endvidere mandat til at indgå i forligsforhandlinger med rederiet.

Efterfølgende var forsikringsselskabet og speditøren uenige om, på hvis initiativ advokaterne var blevet antaget. Forsikringsselskabet forklarede, at de havde antaget advokaterne i fælles forståelse med speditøren. Speditøren mente derimod, at speditøren ikke var blevet involveret i beslutningen om at antage advokaterne.

Forsikringsselskab afviste at dække tidstabskrav
Den danske advokat drøftede forligsmæssige løsninger med rederiet, men den 8. september 2014, tre dage før udløbet af en forligsfrist fra rederiet, afslog forsikringsselskabet at dække tidstabskravet. Speditøren fortsatte selv drøftelserne med rederiet og afsluttede sagen med et forlig, hvorefter speditøren betalte 95.000 USD til rederiet.

Speditøren lagde efterfølgende sag an mod forsikringsselskabet og krævede dækning for forligsbeløbet på 95.000 USD. Forsikringsselskabet mente dog ikke, at kravet fra rederiet var dækningsberettiget under speditørens ansvarsforsikring, idet den alene dækkede speditørens civilretlige ansvar over for ordregiver. Speditøren mente derimod, at kravet fra rederiet var afværgeforanstaltninger, og at sådanne omkostninger måtte være dækket. Derudover havde forsikringsselskabet i to tidligere sager sagsbehandlet og valgt at dækket tilsvarende krav.   

Sø- og Handelsretten: Forsikringsselskabet havde skabt en berettiget forventning om dækning  
Retten fastslog, at forsikringsselskabet skulle dække forligsbeløbet på 95.000 USD.

Retten lagde først til grund, at forsikringsselskabet havde påtaget sig at behandle den anmeldte skade fra speditøren. Dernæst slog retten fast, at forsikringsselskabet på eget initiativ havde antaget to eksterne advokater og selv afholdt omkostningerne hertil.

Retten lagde betydelig vægt på, at det ikke var dokumenteret, at forsikringsselskabet tydeligt havde meddelt speditøren, at skaden ikke var dækket. Samtidig havde sagsbehandlingen varet 1 ½ år, hvilket fik retten til at fastslå, at forsikringsselskabet havde skabt en berettiget forventning om, at de ville dække skaden.

Retten påpegede yderligere, at det ikke var urimeligt for speditøren at antage, at skaden ville blive dækket, eftersom tidskravet var opstået for at minimere risikoen for flere skader på godset og fragtskibet.

IUNO mener

Afgørelsen er et eksempel på, hvordan et forsikringsselskab kan blive pålagt at yde dækning for en skade, hvor speditøren selv havde forligt sagen og betalt kravet. Dommen er meget konkret, og retten tog eksempelvis ikke stilling til, om kravet efter sin art vil være dækket under forsikringen. Men sagen illustrerer i alle fald vigtigheden af, at den, der handler inden for sit erhverv, bør udtrykke sig klart og tydeligt over for kunden. Mangel på klar accept eller afvisning af dækning kan i visse tilfælde medføre risiko for, at forsikringsselskabet kan blive bundet af klientens berettigede forventninger.

Sagen er anket til Østre Landsret, og vi vil kommentere nærmere på sagen, når landsrettens afgørelse foreligger.


[Sø- og Handelsrettens dom af 22. august 2016]

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende nyt

logo
Transport

22. januar 2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

logo
Transport

20. december 2019

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Transport

10. december 2019

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Transport Forsikring

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

logo

18. september 2017

Varm sushi i hård kuling

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT