DA
HR-jura

Lønkompensationsordningen til corona-ramte virksomheder udfases og forlænges

logo
Juranyt
calendar 7. juni 2020
globus Danmark

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er netop blevet enige om at udfase og forlænge lønkompensationsordningen i takt med genåbningen af Danmark. Det betyder, at alle virksomheder kan genansøge om lønkompensation til og med den 29. august 2020. Du kan læse mere om de nye betingelser for at anvende forlængelsen her.

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører fortsat store økonomiske konsekvenser, der har og fortsat vil medføre markante fald i omsætningen og et stort antal afskedigelser. Regeringen har derfor netop indgået en ny trepartsaftale om forlængelse af adgang til midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Sammen med en række andre tiltag er lønkompensationsordningen dermed fortsat et vigtigt bidrag fra regeringens side på at håndtere den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet.

Med trepartsaftalen indførte regeringen en midlertidig lønkompensationsordning for virksomheder med fyringstruede medarbejdere. Ordningen gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af udbruddet, og som står overfor at skulle fyre mindst 30 % af sine ansatte eller mere end 50 medarbejdere. Optælling sker på baggrund af virksomhedens oplysninger i CVR-registret og omfatter medarbejdere, der var ansat før den 9. marts 2020. I modsætning til andre ordninger er der ikke krav om, at ordningen skal indføres ved kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale.

Virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, skal herefter hjemsende de omfattede medarbejdere med fuld løn. Medarbejderne kan hjemsendes med én dags varsel. Det er samtidig en betingelse, at medarbejderne ikke må arbejde i den periode, de er hjemsendt.

Lønkompensationsordningen giver de ramte virksomheder adgang til lønkompensation med:

 • Op til 75 % (dog maksimalt kr. 30.000) for funktionærer
 • Op til 90 % (dog maksimalt kr. 30.000) for ikke-funktionærer

Ferie under kompensationsperioden

Som en del af aftalen skal omfattede medarbejdere afholde optjent eller efter aftale fremtidig ferie og/eller afspadsere svarende til i alt fem dage i løbet af kompensationsperioden. Alternativt kan medarbejderne også vælge af holde fri uden løn. I den periode modtager virksomheden ikke lønkompensation. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at de fem dage vil nedsættes forholdsmæssigt, hvis lønkompensationsperioden gælder i en kortere perioden end de maksimale tre måneder. Kravet om afholdelse af fem fraværsdage gælder ikke, hvis virksomheden inden indgivelse af ansøgning under lønkompensationsordningen har indgået en aftale om lønnedgang med lønmodtagerrepræsentanten eller et flertal af medarbejderne. Fraværsdagene skal planlægges efter forhandling med medarbejderen, men hvis der ikke kan nås enighed, placerer virksomheden dagene forholdsmæssigt over perioden.

Som en del af den nye aftale om forlængelse skal virksomheder være opmærksomme på, at der fortsat gælder et krav, om at medarbejdere skal afvikle ferie – dog maksimalt med op til 15 feriedage. Det betyder, at der i alt kan opnås lønkompensation i op til én måned per medarbejder, hvorefter ordningen ophører endeligt. Forlængelsen af ordningen strækker sig nemlig over sommerferien, hvorfor det er et krav, at medarbejderne afholder mindst tre ugers arbejdsgiverbetalt ferie, hvor virksomheden ikke modtager kompensation, medmindre medarbejderen ikke har optjent ferie efter ferieloven. Virksomheder modtager uanset om medarbejderen har optjent ferie eller ej, ikke kompensation i tre-ugers perioden. Uanset hvad kan virksomheder ikke modtage kompensation for tre uger per medarbejder.

Forbud mod at opsige medarbejdere under kompensationsperioden

Derudover er det en betingelse, at virksomheder ikke under kompensationsperioden afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager. Lønkompensationsperioden starter dermed ved hjemsendelse af den første berørte medarbejder og vil afsluttes den dag, virksomheden varsler eller afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Det er en betingelse, at virksomheden fravælger andre eksisterende ordninger for hjemsendelse uden løn, såsom hjemsendelse eller arbejdsdeling.

Ansøgning om forlængelse

Ordningen gjaldt oprindeligt fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, men er nu blevet forlænget til og med 29. august 2020. Virksomheder, der ønsker at anvende ordningen i den forlængede periode, skal genansøge om forlængelse for perioden hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheder skal ved digital ansøgning have følgende dokumentation klar:

 • Andelen af medarbejdere, der skal hjemsendes
 • Berørte medarbejderes CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad
 • Ansættelsestype (funktionær / ikke-funktionær)
 • Perioden, der ønskes kompensation for, samt begrundelse
 • Antal dage, der ikke søges kompensation for
 • Tro- og love-erklæring fra ledelsen om, at oplysningerne er korrekte

Virksomheder, der ansøger under ordningen, bliver samtidig pålagt revisorbistand. Efter udbetaling skal virksomheder derudover dokumentere, at de indgivne oplysninger var korrekte. Dokumentationskravet indebærer blandt andet, at der kræves en attestation fra den eventuelle lønmodtagerrepræsentant, for at de berørte medarbejdere var hjemsendt i perioden.

Sammen med trepartsaftalen har regeringen desuden iværksat en række øvrige tiltag. Læs mere om de øvrige tiltag her.

Virksomheder skal være opmærksomme på, at selvom medarbejdere som udgangspunkt ikke må arbejde i perioden, indeholder aftalen adgang til at tilbagekalde medarbejdere helt eller delvist, eksempelvis i tilfælde af uventede ordrer. Virksomheder, der benytter den mulighed, skal i så fald tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbage på arbejde. Samtidig kan virksomheder, der allerede på ansøgningstidspunktet ved, at der vil opstå behov for medarbejderen i hjemsendelsesperioden, med det samme angive hvor mange dage, medarbejderen forventes tilbagekaldt i perioden. Herefter vil kompensationsbeløbet blive beregnet på baggrund af den angivne periode fratrukket de dage, hvor medarbejderen forventes genindkaldt.

IUNO mener

Mange virksomheder oplever i takt med genåbningen af Danmark fortsat et behov for støtte under kompensationsordningerne, og derfor er det for mange afgørende, at lønkompensationsordningen bliver forlænget. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at der med forlængelsen til den 29. august 2020 højest kan opnås kompensation for op til 1 måned på grund af kravet om ferieafholdelse. 

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de forskellige betingelser for at anvende lønkompensationsordningen for at undgå efterfølgende krav om tilbagebetaling. Det skyldes især, at manglende overholdelse af betingelserne over for én medarbejder kan udløse et tilbagebetalingskrav for kompensation udbetalt til alle medarbejdere, der er en del af ordningen.  

Regeringen har med forlængelse af lønkompensationsordningen samtidig tilkendegivet, at drøftelser vil iværksættes omkring en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage så snart der er nyt.

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører fortsat store økonomiske konsekvenser, der har og fortsat vil medføre markante fald i omsætningen og et stort antal afskedigelser. Regeringen har derfor netop indgået en ny trepartsaftale om forlængelse af adgang til midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Sammen med en række andre tiltag er lønkompensationsordningen dermed fortsat et vigtigt bidrag fra regeringens side på at håndtere den ekstraordinære situation på arbejdsmarkedet.

Med trepartsaftalen indførte regeringen en midlertidig lønkompensationsordning for virksomheder med fyringstruede medarbejdere. Ordningen gælder for virksomheder, der er ekstraordinært hårdt ramt økonomisk som følge af udbruddet, og som står overfor at skulle fyre mindst 30 % af sine ansatte eller mere end 50 medarbejdere. Optælling sker på baggrund af virksomhedens oplysninger i CVR-registret og omfatter medarbejdere, der var ansat før den 9. marts 2020. I modsætning til andre ordninger er der ikke krav om, at ordningen skal indføres ved kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale.

Virksomheder, der ønsker at benytte ordningen, skal herefter hjemsende de omfattede medarbejdere med fuld løn. Medarbejderne kan hjemsendes med én dags varsel. Det er samtidig en betingelse, at medarbejderne ikke må arbejde i den periode, de er hjemsendt.

Lønkompensationsordningen giver de ramte virksomheder adgang til lønkompensation med:

 • Op til 75 % (dog maksimalt kr. 30.000) for funktionærer
 • Op til 90 % (dog maksimalt kr. 30.000) for ikke-funktionærer

Ferie under kompensationsperioden

Som en del af aftalen skal omfattede medarbejdere afholde optjent eller efter aftale fremtidig ferie og/eller afspadsere svarende til i alt fem dage i løbet af kompensationsperioden. Alternativt kan medarbejderne også vælge af holde fri uden løn. I den periode modtager virksomheden ikke lønkompensation. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at de fem dage vil nedsættes forholdsmæssigt, hvis lønkompensationsperioden gælder i en kortere perioden end de maksimale tre måneder. Kravet om afholdelse af fem fraværsdage gælder ikke, hvis virksomheden inden indgivelse af ansøgning under lønkompensationsordningen har indgået en aftale om lønnedgang med lønmodtagerrepræsentanten eller et flertal af medarbejderne. Fraværsdagene skal planlægges efter forhandling med medarbejderen, men hvis der ikke kan nås enighed, placerer virksomheden dagene forholdsmæssigt over perioden.

Som en del af den nye aftale om forlængelse skal virksomheder være opmærksomme på, at der fortsat gælder et krav, om at medarbejdere skal afvikle ferie – dog maksimalt med op til 15 feriedage. Det betyder, at der i alt kan opnås lønkompensation i op til én måned per medarbejder, hvorefter ordningen ophører endeligt. Forlængelsen af ordningen strækker sig nemlig over sommerferien, hvorfor det er et krav, at medarbejderne afholder mindst tre ugers arbejdsgiverbetalt ferie, hvor virksomheden ikke modtager kompensation, medmindre medarbejderen ikke har optjent ferie efter ferieloven. Virksomheder modtager uanset om medarbejderen har optjent ferie eller ej, ikke kompensation i tre-ugers perioden. Uanset hvad kan virksomheder ikke modtage kompensation for tre uger per medarbejder.

Forbud mod at opsige medarbejdere under kompensationsperioden

Derudover er det en betingelse, at virksomheder ikke under kompensationsperioden afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager. Lønkompensationsperioden starter dermed ved hjemsendelse af den første berørte medarbejder og vil afsluttes den dag, virksomheden varsler eller afskediger medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Det er en betingelse, at virksomheden fravælger andre eksisterende ordninger for hjemsendelse uden løn, såsom hjemsendelse eller arbejdsdeling.

Ansøgning om forlængelse

Ordningen gjaldt oprindeligt fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, men er nu blevet forlænget til og med 29. august 2020. Virksomheder, der ønsker at anvende ordningen i den forlængede periode, skal genansøge om forlængelse for perioden hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheder skal ved digital ansøgning have følgende dokumentation klar:

 • Andelen af medarbejdere, der skal hjemsendes
 • Berørte medarbejderes CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad
 • Ansættelsestype (funktionær / ikke-funktionær)
 • Perioden, der ønskes kompensation for, samt begrundelse
 • Antal dage, der ikke søges kompensation for
 • Tro- og love-erklæring fra ledelsen om, at oplysningerne er korrekte

Virksomheder, der ansøger under ordningen, bliver samtidig pålagt revisorbistand. Efter udbetaling skal virksomheder derudover dokumentere, at de indgivne oplysninger var korrekte. Dokumentationskravet indebærer blandt andet, at der kræves en attestation fra den eventuelle lønmodtagerrepræsentant, for at de berørte medarbejdere var hjemsendt i perioden.

Sammen med trepartsaftalen har regeringen desuden iværksat en række øvrige tiltag. Læs mere om de øvrige tiltag her.

Virksomheder skal være opmærksomme på, at selvom medarbejdere som udgangspunkt ikke må arbejde i perioden, indeholder aftalen adgang til at tilbagekalde medarbejdere helt eller delvist, eksempelvis i tilfælde af uventede ordrer. Virksomheder, der benytter den mulighed, skal i så fald tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbage på arbejde. Samtidig kan virksomheder, der allerede på ansøgningstidspunktet ved, at der vil opstå behov for medarbejderen i hjemsendelsesperioden, med det samme angive hvor mange dage, medarbejderen forventes tilbagekaldt i perioden. Herefter vil kompensationsbeløbet blive beregnet på baggrund af den angivne periode fratrukket de dage, hvor medarbejderen forventes genindkaldt.

IUNO mener

Mange virksomheder oplever i takt med genåbningen af Danmark fortsat et behov for støtte under kompensationsordningerne, og derfor er det for mange afgørende, at lønkompensationsordningen bliver forlænget. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at der med forlængelsen til den 29. august 2020 højest kan opnås kompensation for op til 1 måned på grund af kravet om ferieafholdelse. 

IUNO anbefaler, at virksomheder sætter sig godt ind i de forskellige betingelser for at anvende lønkompensationsordningen for at undgå efterfølgende krav om tilbagebetaling. Det skyldes især, at manglende overholdelse af betingelserne over for én medarbejder kan udløse et tilbagebetalingskrav for kompensation udbetalt til alle medarbejdere, der er en del af ordningen.  

Regeringen har med forlængelse af lønkompensationsordningen samtidig tilkendegivet, at drøftelser vil iværksættes omkring en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning. Vi følger udviklingen tæt og vender tilbage så snart der er nyt.

Modtag vores nyhedsbrev

Anders

Etgen Reitz

Partner

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Kirsten

Astrup

Advokatfuldmægtig

Nina

Kumari

(Orlov)

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Lignende nyt

logo
HR-jura

17. januar 2021

HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?

logo
HR-jura

15. januar 2021

Lønkompensationsordningen forlænges til den 7. februar 2021

logo
HR-jura

15. januar 2021

Jobklausuler ikke længere gyldige

logo
HR-jura

15. januar 2021

Arbejdsrelaterede coronatests skal ikke anses som skattepligtige personalegoder

logo
HR-jura

7. januar 2021

Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus

logo
HR-jura

20. december 2020

Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?

Learning

logo
HR-jura
2. september 2019

Morgenmøde om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
2. september 2019

Livestream om omstruktureringer i de nordiske lande (Engelsk)

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019

logo
HR-jura
30. januar 2019

Morgenmøde om den nye ferielov 2019 (webinar)

logo
HR-jura
3. december 2018

International HR-jura dag 2018

logo
HR-jura
3. december 2018

Seminar om udvikling og ansættelsesformer (engelsk)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT