DA
Litigation

Skade ved håndtering af motorcykel på arbejdsgivers p-plads var ikke en arbejdsskade

logo
Juranyt
calendar 19. juni 2020
globus Danmark

En medarbejder, der kom til skade under håndtering af sin motorcykel på sin arbejdsgivers p-plads, påstod, at skaden var en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Vestre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse, om at medarbejderen havde handlet i udelukkende privat interesse i det øjeblik, ulykken indtraf, hvorfor medarbejderen ikke var udsat for en arbejdsskade.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der arbejdede som chauffør i en virksomhed. Medarbejderen havde aftalt med sin arbejdsgiver, at han på sin fridag skulle aflevere firmavarebilen på sin arbejdsplads, så den kunne bruges til en transportopgave af en anden chauffør. Medarbejderen havde medbragt sin egen motorcykel i firmavarebilen. Motorcyklen medbragte han til den efterfølgende hjemtransport. Imellem tiden indtraf en ulykke på parkeringspladsen, der førte til, at medarbejderen fik kraniebrud og blødning i hjernen m.v. Der var ingen vidner på ulykkestidspunktet, og medarbejderen kunne ikke selv huske, hvad der skete.   

I sagen blev der fremlagt en politirapport, som indeholdt en kort beskrivelse af uheldet. Af denne fremgik blandt andet, at medarbejderen monterede en sliske, som han anvendte til at køre motorcyklen ned fra bilen. Da motorcyklen var kommet ned på jorden, satte han sig op på den og ville køre ved siden af bilen, hvor der var overdækket carport. Under kørslen rundt om bilen væltede han med motorcyklen og kom derved til skade. Efter uheldet skønnedes motorcyklen velholdt og lovlig med mindre skrabeskader.

Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afviste at anerkende ulykken som en arbejdsskade.

Medarbejderen klagede over Ankestyrelsens afgørelsen, idet han fastholdt, at det var en arbejdsskade og oplyste, at han på tidspunktet for ulykken endnu ikke havde afleveret nøgle og benzinkort til varebilen i receptionen, og at ulykken var sket på vej hertil.

Arbejdsgiveren oplyste, at nøglen blev fundet i bilen, mens benzinkortet blev fundet i jakken, som blev taget af medarbejderen. Derudover oplyste arbejdsgiveren, at medarbejderen blev fundet 2 til 3 meter fra motorcyklen. Motorcyklen blev fundet væltet og hjelmen inde i varebilen.

Ankestyrelsen anerkendte ikke skaden som arbejdsskade  

Ankestyrelsen fastslog, at medarbejderens skade ikke var sket i forbindelse med arbejdet eller de forhold, den var foregået under. Ankestyrelsen lagde til grund, at skaden var sket i forbindelse med medarbejderens håndtering af sin motorcykel, og de vurderede, at medarbejderen under håndteringen af sin motorcykel midlertidigt afbrød sit arbejde for at varetage en privat handling i egen interesse, hvorfor medarbejderen ikke var omfattet af arbejdsskadesikringsloven.  

Medarbejderen var ikke enig i Ankestyrelsens afgørelse og indbragte derfor sagen for byretten.

Byretten stadfæstede Ankestyrelsens afgørelse

I byretten gjorde medarbejderen gældende, at han alene befandt sig på arbejdspladsen med sin medbragte motorcykel i anledning af en instruks fra arbejdsgiveren og som følge af forhold, som var i arbejdsgiverens interesse, hvorfor styrtet med motorcyklen efter hans opfattelse skete som led i en arbejdsopgave. Han gjorde endvidere gældende, at arbejdsopgaven ikke var færdiggjort, da styrtet skete, idet benzinkortet ikke var afleveret til arbejdsgiveren.

Medarbejderen påstod i øvrigt, at håndteringen af motorcyklen var nødvendig for at kunne transportere sig hjem fra arbejdspladsen, hvorfor han ikke mente, at håndteringen og klargøringen af motorcyklen var en privat handling, som lagt til grund af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen gjorde gældende, at hvis en arbejdstager i løbet af en arbejdsdag afbryder arbejdet midlertidigt for at udføre private ærinder, kan skader, der opstår i forbindelse hermed, ikke anerkendes som arbejdsskader. Dette er på baggrund af lovens betingelse, om at ulykkestilfældet skal skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår, hvilket ikke var tilfældet i denne sag.

Ankestyrelsen gjorde i øvrigt gældende, at medarbejderen i den konkrete sag ikke havde løftet bevisbyrden for, at den hændelse, der indtraf i forbindelse med håndteringen af hans motorcykel, udgjorde en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Derudover gjorde Ankestyrelsen gældende, at medarbejderen den pågældende dag selv havde medbragt sin motorcykel, så han kunne benytte den til hjemtransporten. Skaden skete i forbindelse med håndteringen af motorcyklen, hvorfor arbejdsforholdet efter Ankestyrelsens opfattelse var uden betydning for, at hændelsen skete.

Byretten lagde til grund, at medarbejderen under sit ophold på arbejdsgiverens matrikel rent faktisk blev udsat for et ulykkestilfælde, idet han under håndteringen af sin private motorcykel væltede og kom til skade. Byretten fandt det imidlertid ikke godtgjort, at arbejdsgiveren havde nogen personlig eller økonomisk interesse, i at medarbejderen medbragte sin private motorcykel med henblik på hjemtransport.

Derudover lagde retten til grund, at arbejdsgiveren havde hverken ledelsesmæssige eller instruktionsmæssige beføjelser i relation til medarbejderens håndtering af motorcyklen. Retten fandt på denne baggrund, at medarbejderen handlede i udelukkende privat interesse i det øjeblik, ulykken indtraf, hvorfor retten ikke fandt, at medarbejderen havde været udsat for en arbejdsskade jf. arbejdsskadesikringslovens § 5.

Byrettens afgørelse blev af medarbejderen anket til Vestre Landsret. Landsretten var enig i byrettens begrundelse og resultat. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

IUNO mener

Dommen viser, at en skade, der sker på arbejdspladsen eller arbejdets matrikel, ikke i sig selv er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det afgørende er, om arbejdsgiveren har haft en personlig eller økonomisk interesse i, at arbejdet blev udført. I denne vurdering lægges der blandt andet vægt på, om arbejdsgiveren har haft nogen ledelsesmæssige eller instruktionsmæssige beføjelser.

IUNO anbefaler derfor, at virksomheder er særligt opmærksomme på, hvilke arbejdsopgaver, der er pålagt deres medarbejdere at udføre, idet kun skader, der sker i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver på arbejdspladsen i arbejdsgivers interesse, der kan anerkendes som arbejdsskade. Dette betyder, at såfremt en medarbejder midlertidigt afbryder sit arbejde for at varetage en privat handling i egen interesse og i den forbindelse pådrager sig en skade, vil skaden ikke anerkendes som en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

[Vestre Landsrets dom afsagt den 13. december 2019 i sag nr. BS-28835/2018-VLR]

Sagen drejede sig om en medarbejder, der arbejdede som chauffør i en virksomhed. Medarbejderen havde aftalt med sin arbejdsgiver, at han på sin fridag skulle aflevere firmavarebilen på sin arbejdsplads, så den kunne bruges til en transportopgave af en anden chauffør. Medarbejderen havde medbragt sin egen motorcykel i firmavarebilen. Motorcyklen medbragte han til den efterfølgende hjemtransport. Imellem tiden indtraf en ulykke på parkeringspladsen, der førte til, at medarbejderen fik kraniebrud og blødning i hjernen m.v. Der var ingen vidner på ulykkestidspunktet, og medarbejderen kunne ikke selv huske, hvad der skete.   

I sagen blev der fremlagt en politirapport, som indeholdt en kort beskrivelse af uheldet. Af denne fremgik blandt andet, at medarbejderen monterede en sliske, som han anvendte til at køre motorcyklen ned fra bilen. Da motorcyklen var kommet ned på jorden, satte han sig op på den og ville køre ved siden af bilen, hvor der var overdækket carport. Under kørslen rundt om bilen væltede han med motorcyklen og kom derved til skade. Efter uheldet skønnedes motorcyklen velholdt og lovlig med mindre skrabeskader.

Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afviste at anerkende ulykken som en arbejdsskade.

Medarbejderen klagede over Ankestyrelsens afgørelsen, idet han fastholdt, at det var en arbejdsskade og oplyste, at han på tidspunktet for ulykken endnu ikke havde afleveret nøgle og benzinkort til varebilen i receptionen, og at ulykken var sket på vej hertil.

Arbejdsgiveren oplyste, at nøglen blev fundet i bilen, mens benzinkortet blev fundet i jakken, som blev taget af medarbejderen. Derudover oplyste arbejdsgiveren, at medarbejderen blev fundet 2 til 3 meter fra motorcyklen. Motorcyklen blev fundet væltet og hjelmen inde i varebilen.

Ankestyrelsen anerkendte ikke skaden som arbejdsskade  

Ankestyrelsen fastslog, at medarbejderens skade ikke var sket i forbindelse med arbejdet eller de forhold, den var foregået under. Ankestyrelsen lagde til grund, at skaden var sket i forbindelse med medarbejderens håndtering af sin motorcykel, og de vurderede, at medarbejderen under håndteringen af sin motorcykel midlertidigt afbrød sit arbejde for at varetage en privat handling i egen interesse, hvorfor medarbejderen ikke var omfattet af arbejdsskadesikringsloven.  

Medarbejderen var ikke enig i Ankestyrelsens afgørelse og indbragte derfor sagen for byretten.

Byretten stadfæstede Ankestyrelsens afgørelse

I byretten gjorde medarbejderen gældende, at han alene befandt sig på arbejdspladsen med sin medbragte motorcykel i anledning af en instruks fra arbejdsgiveren og som følge af forhold, som var i arbejdsgiverens interesse, hvorfor styrtet med motorcyklen efter hans opfattelse skete som led i en arbejdsopgave. Han gjorde endvidere gældende, at arbejdsopgaven ikke var færdiggjort, da styrtet skete, idet benzinkortet ikke var afleveret til arbejdsgiveren.

Medarbejderen påstod i øvrigt, at håndteringen af motorcyklen var nødvendig for at kunne transportere sig hjem fra arbejdspladsen, hvorfor han ikke mente, at håndteringen og klargøringen af motorcyklen var en privat handling, som lagt til grund af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen gjorde gældende, at hvis en arbejdstager i løbet af en arbejdsdag afbryder arbejdet midlertidigt for at udføre private ærinder, kan skader, der opstår i forbindelse hermed, ikke anerkendes som arbejdsskader. Dette er på baggrund af lovens betingelse, om at ulykkestilfældet skal skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår, hvilket ikke var tilfældet i denne sag.

Ankestyrelsen gjorde i øvrigt gældende, at medarbejderen i den konkrete sag ikke havde løftet bevisbyrden for, at den hændelse, der indtraf i forbindelse med håndteringen af hans motorcykel, udgjorde en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Derudover gjorde Ankestyrelsen gældende, at medarbejderen den pågældende dag selv havde medbragt sin motorcykel, så han kunne benytte den til hjemtransporten. Skaden skete i forbindelse med håndteringen af motorcyklen, hvorfor arbejdsforholdet efter Ankestyrelsens opfattelse var uden betydning for, at hændelsen skete.

Byretten lagde til grund, at medarbejderen under sit ophold på arbejdsgiverens matrikel rent faktisk blev udsat for et ulykkestilfælde, idet han under håndteringen af sin private motorcykel væltede og kom til skade. Byretten fandt det imidlertid ikke godtgjort, at arbejdsgiveren havde nogen personlig eller økonomisk interesse, i at medarbejderen medbragte sin private motorcykel med henblik på hjemtransport.

Derudover lagde retten til grund, at arbejdsgiveren havde hverken ledelsesmæssige eller instruktionsmæssige beføjelser i relation til medarbejderens håndtering af motorcyklen. Retten fandt på denne baggrund, at medarbejderen handlede i udelukkende privat interesse i det øjeblik, ulykken indtraf, hvorfor retten ikke fandt, at medarbejderen havde været udsat for en arbejdsskade jf. arbejdsskadesikringslovens § 5.

Byrettens afgørelse blev af medarbejderen anket til Vestre Landsret. Landsretten var enig i byrettens begrundelse og resultat. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

IUNO mener

Dommen viser, at en skade, der sker på arbejdspladsen eller arbejdets matrikel, ikke i sig selv er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det afgørende er, om arbejdsgiveren har haft en personlig eller økonomisk interesse i, at arbejdet blev udført. I denne vurdering lægges der blandt andet vægt på, om arbejdsgiveren har haft nogen ledelsesmæssige eller instruktionsmæssige beføjelser.

IUNO anbefaler derfor, at virksomheder er særligt opmærksomme på, hvilke arbejdsopgaver, der er pålagt deres medarbejdere at udføre, idet kun skader, der sker i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver på arbejdspladsen i arbejdsgivers interesse, der kan anerkendes som arbejdsskade. Dette betyder, at såfremt en medarbejder midlertidigt afbryder sit arbejde for at varetage en privat handling i egen interesse og i den forbindelse pådrager sig en skade, vil skaden ikke anerkendes som en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

[Vestre Landsrets dom afsagt den 13. december 2019 i sag nr. BS-28835/2018-VLR]

Modtag vores nyhedsbrev

Søren

Hessellund Klausen

Partner

Lignende

logo
Litigation

14. september 2021

Højesteret: Forsikringsselskab kunne ikke indtræde i medarbejders krav

logo
Litigation

30. august 2021

Medarbejder var udsat for en arbejdsskade, da han blev løbet ned under DHL Stafetten

logo
Litigation

15. august 2021

Forværring af gener var ikke en arbejdsskade

logo
Litigation

29. juni 2021

Folketinget vil udvide mulighederne for godtgørelse

logo
Litigation

15. juni 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald fra en stige

logo
Litigation

18. maj 2021

Virksomhed var ikke ansvarlig for praktikants fald fra altan med midlertidigt rækværk

Holdet

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfuldmægtig

Mads

Poulsen

Partner

Sofie

Kroer Madsen

Juridisk assistent

Søren

Hessellund Klausen

Partner