DA
Transport

Chauffør skulle have kontrolleret transportens dimensioner inden udførelse af transport

logo
Juranyt
calendar 16. januar 2017
globus Danmark

En transportør måtte erstatte skader på en støbemaskine, da maskinen havde ramt underkanten af en motorvejsbro under transport. Oplysningerne om maskinens højde, som var videregivet af speditøren til transportøren, viste sig ikke at passe. Østre Landsret fastslog på trods af dette, at transportøren var erstatningsansvarlig, da chaufføren ikke havde kontrolleret godsets mål inden transporten blev iværksat. Østre Landsret nedsatte dog erstatningen til virksomheden på grund af egen skyld, da virksomheden også havde undladt at tilvejebringe  oplysningerne om godsets dimensioner. 

En virksomhed solgte i juni 2012 en ny støbemaskine til en køber, hvorefter det var aftalen, at virksomheden skulle have  en brugt støbemaskine retur. Den brugte støbemaskine befandt sig i USA og blev fragtet til Københavns Frihavn. Speditøren, som forestod udleveringen af godset i Frihavnen, blev bedt om at foranstalte transporten fra Frihavnen til virksomhedens lager i Greve.

Speditøren kontaktede en transportør, som skulle udføre vejtransporten af støbemaskinen, som vejede knap 20 ton. På grund af godsets dimensioner, og da det var ”out of gauge” på flat rack, var der tale om en særtransport, hvor der skulle indhentes transporttilladelse fra politiet.

Speditøren bad virksomheden om at oplyse mål på godset til brug for vejtransporten, hvorefter virksomheden henviste til afsenders speditør i USA, og angav samtidig at man også ville tjekke. Virksomheden vendte dog ikke tilbage. Den danske speditør fik i stedet oplyst overhøjde og maskinens mål fra sø-transportøren. Speditøren videregav oplysningerne til transportøren, som på den baggrund søgte om transporttilladelse og fik angivet en rute.

Støbemaskine ramte motorvejsbro
Under transporten fra Københavns Frihavn til Greve ramte støbemaskinen undersiden af en motorvejsbro og blev beskadiget.

Efterfølgende blev der udarbejdet en besigtigelsesrapport, som fastslog, at støbemaskinen var højere end de mål, som transportøren havde fået oplyst. Transportøren havde søgt om transporttilladelse til en højde på 450 cm, idet man havde regnet sig frem til en samlet højde på 447 cm på baggrund af de modtagne oplysninger. Af transporttilladelsen fremgik det, at den tilbageværende frihøjde var 3-10 cm. Chaufføren havde ikke selv foretaget målinger af godshøjden inden transporten, men havde så vidt muligt vurderet, at oplysningerne om godset var korrekte.

Virksomheden opgjorde skaderne på støbemaskinen til 292.658,76 kroner og anlagde retssag mod speditøren for at få dækket tabet.

Sø- og Handelsretten: Chaufføren burde have målt godset inden kørsel
Sø- og Handelsretten fastslog, at chaufføren burde have målt transporthøjden, hvilket ville have været forholdsvist enkelt med det rette udstyr. Retten lagde vægt på, at der var tale om en særtransport, og at en korrekt kontrolopmåling ville have forhindret skaden på maskinen. Chaufføren havde derfor handlet ansvarspådragende, hvilket transportøren hæftede for.

Sø- og Handelsretten fastslog herefter, at speditøren som udgangspunkt hæftede for den udførende transportørs uagtsomme handlinger. Retten fandt dog ikke, at speditøren havde udvist fejl eller forsømmelser i den størrelsesorden, som chaufføren havde udvist. Der var derfor ikke grundlag for at pålægge speditøren at bære det endelige erstatningsansvar.

Østre Landsret: Virksomheden havde udvist egen skyld
Transportøren ankede sagen til Østre Landsret.

Ligesom Sø- og Handelsretten fandt Østre Landsret, at chaufføren burde have kontrolleret godsets dimensioner inden transporten. Landsretten tiltrådte derfor, at speditøren og transportøren var solidarisk erstatningsansvarlige overfor virksomheden.

Østre Landsret bemærkede i samme forbindelse, at virksomheden måtte have været klar over, at overbringelsen af godsets dimensioner var af væsentlig betydning for tilrettelæggelsen af transporten. Retten fandt derfor, at virksomheden ved at undlade at give de nødvendige oplysninger, havde udvist en sådan grad af egen skyld, at erstatningsansvaret måtte nedsættes med en tredjedel.

Østre Landsret fremhævede, at speditøren havde videregivet forkerte oplysninger om godsets størrelse til chaufføren. Men dette kunne ikke lægges speditøren til last, eftersom speditøren ikke havde noget grundlag for at betvivle oplysningerne. Østre Landsret fandt derfor - som Sø- og Handelsretten - at transportøren skulle friholde speditøren i det indbyrdes forhold.

Den oprindelige påstand om erstatning var på 292.658,76 kr.  Men På baggrund af bevisførelsen nedsatte Østre Landsret erstatningen for støbemaskinens værdiforringelse til 150.000 kr.

IUNO mener

Dommen er et eksempel på det ansvar, der påhviler den udførende transportør i forbindelse med særtransport. Selvom speditøren giver oplysninger om godsets dimensioner, vil det være op til chaufføren selv at tjekke godsets dimensioner, uanset om det kan være tidskrævende eller kræver særligt måleudstyr.

Dommen illustrerer også, hvordan et erstatningskrav kan nedsættes af retten. Både på grund af den fremlagte dokumentation for kravet, men også som følge af egen skyld hos skadelidte.

[Sø- og Handelsrettens dom af 26. juni 2015 og Østre Landsrets dom af 30. november 2016, B-2009-15]

 

 

 

Modtag vores nyhedsbrev

Aage

Krogh

Partner

Mads

Poulsen

Partner

Lars

Rosenberg Overby

Partner

Lignende nyt

logo
Transport

22. januar 2020

Transportør ansvarlig selvom reklamation ikke var rettidig

logo
Transport

20. december 2019

Ansvarsgrænserne i lufttransport stiger

logo
Transport

10. december 2019

Grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning ved transport af lægemidler

logo
Transport Forsikring

28. november 2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

EU-Kommissionen fremlægger nødplan for ”no-deal” Brexit

logo

18. september 2017

Varm sushi i hård kuling

Events

logo
Transport
28. september 2017

Gå-hjem møde om temperaturfølsomt gods (Kolding)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (København)

logo
Transport
28. september 2017

Morgenmøde om temperaturfølsomt gods (webcast)

logo
Transport
29. marts 2017

Morgenmøde om Incoterms 2010

logo
Transport
29. marts 2017

Gå-hjem møde om Incoterms 2010

logo
Transport
27. september 2016

Gå-hjem-møde om ”kvittering og reklamation – få styr på frister og faldgruber - i København

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT